A weboldal üzemeltetője:

Magyarok a Piacon Klub

1037 Budapest, Körtvélyes u. 15.

Tel.: +36202521114

E-mail: anna.vkoosa@mapi.hu

Nyilvántartási szám: 07-02-0002648

Adószám: 18035966-1-41

Tárhely szolgáltató adatai:

Port Kft.

9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60. 

info@webtar.hu

www.webtar.hu

Tel.: 96/566-095

Fax.: 96/216-680

Tájékoztatás és szabályzat a Magyarok a Piacon Klub adatkezeléséről

A Magyarok a Piacon Klub (székhely: 1037 Budapest, Körtvélyes utca 15., Magyarország; “Adatkezelő“) személyes adatai Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Hírlevél

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli hírlevél küldésével összefüggésben:

név, e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az anna.vkoosa@mapi.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.2 Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

Amennyiben az Ön munkáltatója az Adatkezelővel szerződést köt, az Adatkezelő ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

elérhetőségi adatok (név, beosztás, telefonszám, email cím)

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

A kapcsolattartó, illetve a szerződés teljesítésében résztvevő, a másik fél érdekében eljáró személy személyes adatait a kapcsolattartó megváltozásáig, illetőleg legfeljebb a szerződés teljesítéséig kezeljük. Jogvita esetén a jogvitához szükséges személyes adatokat a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.3 Az Adatkezelő tagjainak kapcsolattartóival kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Ön munkáltatója az Adatkezelő tagja, úgy az Adatkezelő ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

elérhetőségi adatok (név, beosztás, telefonszám, email cím)

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

A kapcsolattartó személy személyes adatait a kapcsolattartó megváltozásáig, illetőleg legfeljebb a tagság megszűnéséig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.4 Az Adatkezelő tagjaival kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön az Adatkezelő tagja, úgy az Adatkezelő Önnel összefüggésben az alábbi adatokat kezeli:

elérhetőségi adatok (név, beosztás, telefonszám, email cím), tagság fennállásával összefüggésben keletkezett adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése és az Adatkezelő jogi kötelezettsége.

Jelen pont szerinti adatokat a tagság megszűnésétől számított 5 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.5 Az Adatkezelő tisztségviselőivel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön az Adatkezelő tisztségviselője, úgy az Adatkezelő Önnel összefüggésben az alábbi adatokat kezeli:

elérhetőségi adatok (név, beosztás, telefonszám, email cím), tisztség fennállásával összefüggésben keletkezett adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése és az Adatkezelő jogi kötelezettsége.

Jelen pont szerinti adatokat a tisztség megszűnésétől számított 5 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.6 Rendezvények szervezése

Amennyiben Ön saját nevében részt vesz az Adatkezelő által időről időre szervezett rendezvényen, úgy ezzel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név, e-mail cím, cégnév, beosztás, számlázási cím, postacím, telefonszám

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) pontja figyelemmel arra, hogy a konferencián való részvétellel kapcsolatban Ön és az Adatkezelő között szerződés jön létre.

Ha Ön az Ön munkáltatója nevében jelentkezik a rendezvényre, akkor ennek érdekében az Adatkezelő az Ön következő személyes adatait kezeli:

név, e-mail cím, cégnév, beosztás, telefonszám

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) (“jogi kötelezettség teljesítése“) pontja figyelemmel arra, hogy a rendezvényen való részvétellel kapcsolatban munkáltatója nevében Önnel tartjuk a kapcsolatot.

A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és email címét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni Önt regisztrálni a rendezvényen, illetve nem fogjuk tudni értesíteni a rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról.

Jelen pont szerinti adatait az adott rendezvény lebonyolításáig kezeljük. Amennyiben Ön külön, önkéntesen hozzájárul, hogy a jövőbeni rendezvényekre meghívót küldjünk Önnek, úgy erre az adatkezelésre a jelen tájékoztató 1.1 pontjának szabályai alkalmazandók.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői, az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó valamint a rendezvény lebonyolításában részt vevő jogi személyek férnek hozzá.

1.7 Rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szolgáltató cégek alkalmazottainak, illetve kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak kezelése (pl. rendezvény helyszín, bútorbérlés, catering, szállítás, hangtechnika, hostessek, berendezők, biztonsági szolgálat, takarítók, dekoratőr…)

Amennyiben az Ön munkáltatója az Adatkezelővel szerződést köt rendezvények lebonyolításával kapcsolatban, az Adatkezelő ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

név, email cím, telefonszám

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

A kapcsolattartó, illetve a szerződés teljesítésében résztvevő, a másik fél érdekében eljáró személy személyes adatait a kapcsolattartó megváltozásáig, illetőleg legfeljebb a szerződés teljesítéséig kezeljük. Jogvita esetén a jogvitához szükséges személyes adatokat a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.8 Rendezvényen fellépő felkért előadók, művészek, konferanszié személyes adatainak kezelése

Amennyiben Ön rendezvényünkön előad, fellép vagy más módon szerepel, úgy az Adatkezelő ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

név, email cím, telefonszám, adószám

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) pontja figyelemmel arra, hogy a konferencián való részvétellel kapcsolatban Ön és az Adatkezelő között szerződés jön létre.

Jelen pont szerinti adatait az adott szerződésből eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeljük, kivéve, ha könyvelési szempontból a jogszabályok ennél hosszabb időt írnak elő, amely esetben a számviteli törvény szerint megkövetelt 8 évig, illetőleg az adójogszabályok szerinti 5 éves elévülési idő végéig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

1.9 Rendezvényen készített fényképek és videókkal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön rendezvényünkön megjelenik vagy azon részt vesz, úgy az Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

Önről készült fénykép, videó

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az anna.vkoosa@mapi.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt tisztségviselői illetve az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Adatkezelő a rendezvényekről készített fényképeket és videókat honlapján illetve marketinganyagaiban felhasználhatja.

2. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az Adatkezelő.

 

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait az Adatkezelő székhelyén (1037 Budapest, Körtvélyes utca 15.) vagy a Microsoft Office 365 felhőszolgáltatásban tároljuk. Tekintettel arra, hogy a Microsoft Corporation szerepel az ún. Privacy Shield listán, ezért a részükre történő továbbítás tekintetében a megfelelő védelmi szint biztosítottnak tekintendő. A Privacy Shield lista az alábbi honlapon érhető el: https://www.privacyshield.gov/list

Az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: valamennyi laptop egyedi felhasználó névvel és jelszóval van védve. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon tisztségviselők vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatgkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Adatkezelő késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

j) a hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető levélben (1037 Budapest, Körtvélyes utca 15.) vagy emailben (anna.vkoosa@mapi.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), az Adatkezelő részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Vámossy-Koósa Anna-val kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

„Cookie” („süti”) szabályzat

Az alábbiak meghatározzák a “cookie”-k fogalmát és összefoglalják a különböző típusú cookie-kat, amiket a www.mapiklub.hu webhelyen (“Honlap”) használunk vagy használhatunk, valamint azok céljait és élettartamát (vagyis, hogy milyen sokáig marad egy “cookie” az Ön eszközén).

1. Mik azok a “cookie”-k?

A cookie-k olyan fájlok, információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más internet képes eszközökön, pl. okostelefonon vagy táblagépen), amikor Ön meglátogatja a Honlapot. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

2. Mire használjuk a “cookie”-kat?

A cookie-kat arra használjuk, hogy a Honlapot könnyebben lehessen használni, így az jobb felhasználói élményt nyújtson Önnek. Arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy hogyan használják a Honlapot és, hogy segítsenek nekünk javítani annak struktúráját és tartalmát. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

Amennyiben a jelen “cookie” szabályzatot elfogadja, azt szintén cookie-ban tároljuk.

3. Milyen típusú “cookie”-kat használunk?

Google Analytics illetve a honlap működéséhez szükséges cookie-k, melyek személyes adatokat nem tárolnak.

A Google Analytics a Google elemzőeszköze, amely abban segít a webhelyek és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics által a Google-szolgáltatásokban gyűjtött adatai felhasználhatók arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenjenek meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérhetők legyenek a megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciók. További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről.

4. A “cookie”-k kikapcsolása

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet a felhasználói élményre, amíg a Honlapot látogatja.

Ha különböző eszközöket használ a Honlap megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) győződjön meg róla, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Az alábbi linkeken találhat információt a “cookie” beállításával kapcsolatban.

Browser Link
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx – for mobile;
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://support.apple.com/kb/HT1677 – for mobile
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Android http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Edge https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

5. Hozzájárulás

A Honlap használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk a fentieknek megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen módon történő használatával, kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Honlapot. Ha kikapcsolja a cookie-kat, amiket használunk, annak hatása lehet a Honlapon tapasztalt felhasználói élményére.

6. Elérhetőség

Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, akkor az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Kontakt személy: Vámossy-Koósa Anna

Email cím: anna.vkoosa@mapi.hu

Levelezési cím: 1037 Budapest, Körtvélyes u. 15.

X